Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. Z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, którego nabór prowadzony od dnia 27.02.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 29.03.2019 r. do godziny 15.30.

 

 1. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.

 

 1. Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań:

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW:

 1. Wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego;
 2. Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowane we współpracy z podmiotami zotoczenia społeczno-gospodarczego, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;
 3. Organizacja zajęć prowadzonych w szkołach wyższych.
 4. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;
 5. Wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI:

 1. Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności, podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji w zakresie przedmiotów zawodowych, w tym również z wykorzystaniem e-zasobów,
 2. Wsparcie dla nauczycieli w ramach kursów/studiów podyplomowych.

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO SZKOŁY:

Wyposażenie lub doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, (w tym narzędzia TIK) do prowadzenia nauczania w zawodach szkolnictwa zawodowego

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych

 

 • Forma prawna partnera:
 1. Jednostka będąca podmiotem spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
 2. Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

 1. Wymagania:
 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, rzeczowym, finansowym i technicznym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata, uwzględniający jego największe osiągnięcia.
 3. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia.
 4. Informacje na temat oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy).
 5. Krótki opis posiadanego potencjału ludzkiego ze wskazaniem czynności jakie mogą realizować w projekcie.
 6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 7. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

 

 1. Liczba partnerów:

Jeden partner zewnętrzny, wybrany w ramach niniejszego naboru.

 

 • Termin składania ofert:

Upływa 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie tj. http://zsptbojanowo.pl/, do końca dnia 22 marca 2019 r.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

 • Sposób i miejsce składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie lub wysłać pocztą na adres: Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo lub elektronicznej (skany) na adres mailowy: zspt@powiatrawicki.pl

Oferta powinna być opatrzona dopiskiem „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 WRPO 2014+.”

 

 1. Kryteria wyboru (max 100 pkt):
 2. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. [max 20 pkt],
 3. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa. [max 20 pkt],
 4. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. [max 15 pkt],
 5. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań Partnera [max 15 pkt],
 6. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem [max 30 pkt], w tym kompleksowość zaproponowanych działań [max 10 pkt], adekwatność zaproponowanych działań [max 10 pkt], spójność zaproponowanych działań [max 10 pkt],

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

 

 1. Uwagi:
 2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 • podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego oferta została najwyżej ocenione,
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 1. W przypadku unieważnienia naboru Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia.
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru.
 3. Oferty oraz wszystkie załączniki do ofert powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 7. Oferty należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.