LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

W roku szkolnym 2018/2019 ZSPT CKU w Bojanowie oferuje osobom dorosłym kształcenie w trzech typach szkół, a mianowicie: liceum ogólnokształcące, szkoła policealna oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

Naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych może podjąć każda osoba dorosła, która ukończyła 18 rok życia i posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej, świadectwo Gimnazjum lub świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego. Cykl kształcenia trwa dwa lub trzy lata (4 lub 6 semestrów). Dla osób po Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa on dwa lata, natomiast dla osób po Gimnazjum lub Szkole Podstawowej (starej) trwa trzy lata. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym
( język obcy, historia), zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek – sobota, dwa razy w miesiącu).

Absolwent liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po ukończeniu nauki otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • świadectwo dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wieku.

UWAGA: Będąc słuchaczem Liceum dla Dorosłych możesz równolegle kontynuować naukę w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zdobywając kwalifikację w danym zawodzie.

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

Technik rachunkowości z elementami rachunkowości rolnej

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do prowadzenia rachunkowości i rozliczania danin publicznych oraz prowadzenia analizy finansowej, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS. Absolwent może realizować się zawodowo w szerokiej gamie podmiotów gospodarczych, prowadząc rozliczenia rachunkowe, a także w ramach własnej działalności.

Technik informatyk z elementami obsługi dronów

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do montowania oraz eksploatacji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Ponadto pozna zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych, baz danych oraz administrowania tymi bazami. W ramach innowacji
w kierunku pozna specyfikę obsługi dronów. Technik informatyk jest zawodem poszukiwanym przez rynek pracy, co wynika przede wszystkim z szerokiego zapotrzebowania na specjalistów tej branży przez podmioty gospodarcze.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  • RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  • RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Są to kwalifikacje zawodowe, po zdobyciu których, absolwent może uzyskać tytuł technika rolnika. W ramach kursów absolwent zdobywa kompetencje związane z wykonywaniem prac w ramach produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także techniki rolniczej. Poznaje zasady organizowania i nadzorowania produkcji rolniczej w perspektywie rynkowej. Szereg absolwentów kursów, poza aspektem kwalifikacji merytorycznych, otrzymuje uprawnienia formalne do prowadzenia działalności rolniczej, które są im przydatne chociażby
w perspektywie korzystania z programów pomocowych dla rolnictwa.

  • RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Absolwent kursu jest przygotowany do opracowania projektów obiektów terenów zielonych oraz urządzania, pielęgnacji i konserwacji obiektów terenów zielonych i małej architektury krajobrazu. W perspektywie zawodowej absolwenci kursu zdobywają pracę w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w ramach małej architektury krajobrazu, bądź
w obszarze indywidualnej działalności.

  • TG.07 Sporządzanie potraw i napojów.
  • TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent tych kursów posiada kompetencje w zakresie oceny jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania i ekspedycji potraw oraz napojów, a także planowania
i organizowania produkcji i usług gastronomicznych. Absolwenci kierunków gastronomicznych mają szeroką perspektywę zawodową w obszarze dynamicznie rozwijającego się rynku usług, a także w ramach coraz powszechniejszej praktyki prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze małej gastronomii. W ramach w/w kwalifikacji absolwent jest przygotowany do uzyskania tytułu zawodowego technika żywienia i usług gastronomicznych.

  • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
  • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Absolwent kursów będzie przygotowany do montowania oraz eksploatacji komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Ponadto pozna zasady projektowania lokalnych sieci komputerowych, baz danych oraz administrowania tymi bazami. Posiądzie także kompetencje związane z przygotowaniem i prowadzeniem stron internetowych. Absolwent będzie przygotowany do uzyskania tytułu zawodowego technika informatyka, który jest zawodem poszukiwanym przez rynek pracy, co wynika przede wszystkim z szerokiego zapotrzebowania na specjalistów tej branży przez podmioty gospodarcze.