Ogłosznie o naborze Partnera do projektu – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Ogłosznie o naborze Partnera do projektu

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. Z 2014 roku poz.1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, którego nabór prowadzony jest od dnia 26 października 2021 r. od godziny 0.00 do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 15.30.

Informacje szczegółowe