PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

W ramach projektu szkoła otrzymała 15 laptopów, które trafią do uczniów.

Nazwa projektu:
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Cel główny projektu:
Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach powiatu rawickiego.

 

Opis projektu:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2488/2020 zawartej 28.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Rawickim, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 79.988,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 79.988,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Powiat Rawicki): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: październik 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

liczba zakupionych laptopów – 50 szt. (wraz z oprogramowaniem oraz gwarancją)

Wskaźniki rezultatu:

liczba wspartych szkół – 4

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu,
Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu,
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie.