Deklaracja dostępności – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Aktualizacja zgodnia ze stanem faktycznym z dnia 29.04.2024r.

Deklaracja dostępności serwisu

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zsptbojanowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 07.12.2017 r.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie nie posiada aplikacji mobilnej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG. Niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego, część plików PDF/JPG (skany, grafiki zawierające tekst) nie jest dostępna cyfrowo. Poprawki będą stopniowo wprowadzane do serwisu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono 29.03.2024 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu 65 545 62 31, przesyłając wiadomość               na skrzynkę e-mail zspt@powiatrawicki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. W menu znajdują się przyciski do zmiany wielkości tekstu oraz przełącznika kontrastu. Nawigacja jest przyjazna dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Aktualnie dodawane zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pracownik szkoły przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika szkoły, który niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z osobą niepełnosprawną. Jeżeli to konieczne ustalany jest czas wizyty i najdogodniejsze dla niepełnosprawnego miejsce spotkania. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest numer telefonu do sekretariatu placówki, z którego mogą skorzystać osoby z trudnościami w poruszaniu się.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie mieści się w czterech budynkach zlokalizowanych przy ulicy Dąbrowskiego 29 (budynek A) oraz Dworcowa 24 (budynek B). Na terenie placówki znajduje się również budynek C, w którym mieszczą się warsztaty oraz budynek D – sala sportowa.

Budynek A przy ulicy Dąbrowskiego 29

Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bocznej części budynku, prowadzą do niego dwa stopnie. Istnieje możliwość skorzystania z platformy podjazdowej dla wózków inwalidzkich po uprzednim poinformowaniu pracownika sekretariatu. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły. W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru telefonu umieszczonego przy drzwiach wejściowych do budynku lub wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 65 545 62 31. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową pracownik szkoły przychodzi do osoby wymagającej udzielenia pomocy. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana jedynie w poręcze dla osób niepełnosprawnych, do której istnieje możliwość wejścia z pomocą platformy podjazdowej dla wózków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy.
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. Korytarze są szerokie, lecz nie są one specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody wyposażone są w poręcze.

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Szkoła dysponuje 2 pochylniami – przenośne wersje podjazdowe do wózków inwalidzkich                             z warstwą antypoślizgową,

Dostępność platform
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Za budynkiem, od ulicy Powstańców Wielkopolskich usytuowany jest wjazd na parking.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Budynek B przy ulicy Dworcowej 24

Wejście do budynku szkoły znajduje się od strony parkingu, a wejście na teren szkolny następuje przez bramę od ulicy Dabrowskiego.Wejście do budynku możliwe jest po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika sekreariatu.Istnieje możliwość skorzystania wówczas z przenośnej wersji podjazdu do wózków inwalidzkich z warstwą antypoślizgową, dzięki której jest możliwy wjazd na parter budynku. Wejście na wyższe kondygnacje możliwe jest tylko schodami wyposażonymi w poręcze. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły. W tym celu można skorzystać z wcześniejszego kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły. Po zawiadomieniu, przez osobę z niepełnosprawnością, o konieczności pomocy przy wejściu pracownik placówki przychodzi do osoby zgłaszającej się.W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana w poręcze dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. Korytarze są dość szerokie, lecz nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Brak pochylni. Istnieje możliwość przyniesienia ich przez pracownika szkoły z innego budynku.

Dostępność platform
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Parking znajduje się przy budynku szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Budynek C – warsztaty.

Budynek jesT obiektem jednokondygnacyjnym, nie posiada schodów. Istnieje możliwość swobodnego dostepu do obiektu. W budynku na parterze znajduje się toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy.
Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym – parterowym. Korytarze są wąskie, nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Parking znajduje się przy budynku szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Budynek D – sala sportowa.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym,wejście na parter możliwe jest kilkoma schodami,  wyposażonymi w poręcze oraz podjazdem z poręczami z obydwu stron dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły po uprzednim powiadomieniu telefonicznym w sekretariacie szkoły.

W budynku na parterze znajdują się toalety, jednak nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym. Korytarze są dość szerokie, lecz nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Brak pochylni. Istnieje możliwość przyniesienia pochylni przez pracownika szkoły z innego budynku.

Dostępność platform
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Parking znajduje się przy budynku szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Stan w dniu 29.03.2024

 

 

Deklaracja dostępności serwisu

Zespół Szkół Przyrodnioczo-Technicznych w Bojanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsptbojanowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 07.12.2017 r.

Zespół Szkół Przyrodnioczo-Technicznych w Bojanowie nie posiada aplikacji mobilnej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG. Niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego, część plików PDF/JPG (skany, grafiki zawierające tekst) nie jest dostępna cyfrowo. Poprawki będą stopniowo wprowadzane do serwisu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono 02.11.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu sekretariatu 65 545 62 31, przesyłając wiadomość na skrzynkę e-mail zspt@powiatrawicki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. W menu znajdują się przyciski do zmiany wielkości tekstu oraz przełącznika kontrastu. Nawigacja jest przyjazna dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Aktualnie dodawane zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pracownik szkoły przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika szkoły, który niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z osobą niepełnosprawną. Jeżeli to konieczne, ustalany jest czas wizyty i najdogodniejsze dla niepełnosprawnego miejsce spotkania. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest numer telefonu do sekretariatu placówki, z którego mogą skorzystać osoby z trudnościami w poruszaniu się.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkól Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie mieści się w czterech budynkach zlokalizowanych przy ulicy Dąbrowskiego 29 ( budynek A)oraz Dworcowa ….. (budynek B). Na terenie placówki znajduje się również budynek C, w którym mieszczą się warsztaty oraz budynek D – sala sportowa.

Budynek A przy ulicy Dąbrowskiego 29

Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bocznej części budynku, prowadzą do niego dwa stopnie. Istnieje możliwość skorzystania z platformy podjazdowej dla wózków inwalidzkich po uprzednim poinformowaniu pracownika sekretariatu. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły. W tym celu prosimy o skorzystanie z numeru telefonu umieszczonego przy drzwiach wejściowych do budynku lub wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 65 545 62 31. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową pracownik szkoły przychodzi do osoby wymagającej udzielenia pomocy. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana jedynie w poręcze dla osób niepełnosprawnych, do której istnieje możliwość wejścia z pomocą platformy podjazdowej dla wózków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy.
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. Korytarze są szerokie, lecz nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Szkoła dysponuje 2 pochylniami – przenośne wersje podjazdowe do wózków inwalidzkich z warstwą antypoślizgową,

Dostępność platform
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Za budynkiem, od ulicy Powstańców Wielkopolskich usytuowany jest wjazd na parking.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Budynek B przy ulicy Dworcowej

Wejście do budynku szkoły znajduje się od strony parkingu, a wejście na teren szkolny następuje przez bramę od ulicy Dabrowskiego.Wejście do budynku możliwe jest po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika sekreariatu.Istnieje możliwość skorzystania wówczas z przenośnej wersji podjazdu do wózków inwalidzkich z warstwą antypoślizgową, dzięki której jest możliwy wjazd na parter budynku. Wejście na wyższe kondygnacje możliwe jest tylko schodami wyposażonymi w poręcze.Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły. W tym celu można skorzystać z wcześniejszego kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły. Po zawiadomieniu, przez osobę z niepełnosprawnością, o konieczności pomocy przy wejściu pracownik placówki przychodzi do osoby zgłaszającej się.W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana w poręcze dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym. Korytarze są dość szerokie, lecz nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Brak pochylni. Istnieje możliwość przyniesienia przez pracownika szkoły z innego budynku.

Dostępność platform
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Parking znajduje się przy budynku szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Budynek C – warsztaty.

Budynek jesy obiektem jednokondygnacyjnym, nie posiada schodów. Istnieje możliwość swobodnego dostepu do obiektu. W budynku na parterze znajduje się toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy.
Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym – parterowym. Korytarze są wąskie, nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Parking znajduje się przy budynku szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Budynek D – sala sportowa.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym,wejście na parter możliwe jest kilkoma schodami, nie wyposażonymi w poręcze.Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły, który w razie potrzeby dostarczy pochylnię do wózków inwalidzkich. W tym celu należy skorzystać z wcześniejszego kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły.

W budynku na parterze znajdują się toalety, jednak nie są one przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym. Korytarze są dość szerokie, lecz nie są specjalnie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Brak pochylni. Istnieje możliwość przyniesienia pochylni przez pracownika szkoły z innego budynku.

Dostępność platform
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Parking znajduje się przy budynku szkoły.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

UWAGA

Niepełnosprawni uczniowie uczący się w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych – korzystają z udogodnień jakimi dysponuje placówka, a w dni, w których odbywają oni zajęcia ustawiane są dla nich platformy podjazdowe zgodnie z ich planem zajęć.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – Stan w dniu 01.01.2021 r.

Pobierz raport w pliku PDF tutaj.