TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód szerokoprofilowy dla osób, które są zainteresowane nowoczesnymi systemami pozyskiwania energii odnawialnej: wodnej, wiatrowej, geotermalnej czy wodorowej. Pragnącymi zająć się wprowadzaniem na rynek Polski nowoczesnych urządzeń, chroniąc tym samy środowisko naturalne.

Nauka trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • zagadnienia związane z organizowaniem i wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • budowę i zasady działania urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii takimi jak: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe i wodne oraz biogazowni,
 • sposoby montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • jak kontrolować pracę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • jak wykonywać konserwację oraz naprawę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • jak sporządzać kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty zawodowe:

 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
 • systemy energetyki odnawialnej,
 • podstawy kosztorysowania w budownictwie,
 • język obcy zawodowy,
 • organizacja pracy,
 • działalność gospodarcza w budownictwie,
 • dokumentacja techniczna w budownictwie,
 • montaż systemów energetyki odnawialnej, obsługa systemów energetyki odnawialnej,

Przedmioty rozszerzone: język obcy IT (techniczny).

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na następujących kierunkach:

 • ekoenergetyka,
 • biotechnologia,
 • ochrona środowiska,
 • gospodarka przestrzenna,
 • inżynieria środowiska,
 • technologie ochrony środowiska,
 • budownictwo,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • inżynieria materiałowa,
 • mechanika i budowa maszyn.

Perspektywy zawodowe (miejsca, w których możesz pracować) :

 • organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii,
 • zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • firmy zajmujące się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • przedsiębiorstwa specjalizujące się w montażu, budowie, konserwacji i naprawach urządzeń pozyskujących energię odnawialną,
 • jako: monter, kontroler, konserwator urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przy elektrowniach wiatrowych, wodnych, kolektorów słonecznych, paneli słonecznych, pomp ciepła,
 • w zakładach zajmujących się produkcją biomasy oraz w energetyce geotermalnej,
 • możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.