Praktyki zawodowe – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością.

Praktyka zawodowa dla wszystkich uczniów technikum i słuchaczy KKZ (oprócz uczestniczących w projektach, których celem jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych) organizowana jest przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.

Uczniowie mogą samodzielnie poszukać sobie miejsca odbywania praktyk zawodowych.

Wzór podania o przyjęcie na praktyki zawodowe

Wzór umowy o praktykę zawodową

Uczniowie zgłaszają na piśmie propozycje dotyczące miejsca odbycia praktyki.

Uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem.

Regulamin praktyki zawodowej

 

Uczniowie kierowani na praktykę muszą posiadać:

  1. dzienniczek praktyk – (do wydruku – stronę 3 powielić na każdy dzień praktyki)
  2. program praktyk (poniżej)

 

Program praktyk:

Technik rolnik

Technik weterynarii

Technik informatyk

 

Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

  1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
  2. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym programem praktyk w danej klasie.
  3. Praktykant jest zobowiązany do odbycia praktyk.
  4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.
  5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk i nauczycieli przedmiotów zawodowych.