TECHNIK WETERYNARII – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK WETERYNARII

 

Zawód technika weterynarii jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany tym wszystkim, którzy mają zamiłowanie do pracy ze zwierzętami oraz chcieliby sprawować nad nimi opiekę. Kandydat powinien interesować się naukami przyrodniczymi, mieć właściwy stosunek do zwierząt, być spostrzegawczy, cierpliwy, szybki w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialny.

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie w 2 kwalifikacjach:

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • w jaki sposób prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz jak prawidłowo wykonywać zabiegi inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

Ponadto:

 • wyjedziesz na wycieczki przedmiotowe do: Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt, zakładów przetwórstwa spożywczego (ubojni) oraz schronisk dla zwierząt,
 • nabędziesz umiejętności:
  • pobierania prób do badań laboratoryjnych,
  • czynności pomocniczych przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych,
  • udzielania pierwszej pomocy w przypadkach: niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem życia – zwierzęcia, zadławienia, zranienia lub złamania, porodu niewymagającego fetotomii lub zabiegu chirurgicznego,
  • wykonywania badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy,
  • podawania leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty,
  • asystowania przy zabiegach chirurgicznych,
  • opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
  • wykonywania zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych,
  • pełnienia nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
  • wykonywania podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,
  • określania zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi,
  • asystowania przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
  • pielęgnowania zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
  • zakładania opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych
   i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • przeprowadzania korekcji racic, kopyt i rogów,
  • przeprowadzania szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt,
  • prowadzenia akcji odkażania zagród,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem,
  • prowadzenia pojazdów w kategorii B.

Przedmioty zawodowe:

 • anatomia i fizjologia zwierząt,
 • chów zwierząt,
 • rozród i inseminacja,
 • zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne zwierząt,
 • choroby i pielęgnacja zwierząt,
 • diagnostyka chorób zwierząt,
 • prowadzenie badań przedubojowych i poubojowych zwierząt rzeźnych,
 • prowadzenie nadzoru nad żywnością pochodzenia zwierzęcego,
 • administracja weterynaryjna,
 • kontrola i nadzór weterynaryjny.

Nauka zawodu  z elementami rozszerzeń w oparciu o autorskie programy nauczania w ramach tzw. innowacji pedagogicznych -WETERYNARZ+ (hodowla zwierząt egzotycznych)

Przedmioty  rozszerzone: biologia

Absolwent może kontynuować naukę wybierając następujące kierunki studiów:

 • weterynaria
 • zootechnika
 • i inne kierunki przyrodnicze

Absolwent może pracować:

 • jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt,
 • w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, stadninach koni,
 • laboratoriach analitycznych,
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego,
 • w weterynaryjnej inspekcji oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym,
 • w firmach związanych z agrobiznesem, produkujących pasze i dodatki do pasz,
 • możesz także samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne.
 • lecznicach,
 • w przychodniach dla zwierząt,
 • w punktach weterynaryjnych,
 • w zakładach higieny weterynaryjnej,
 • w laboratoriach weterynaryjnych,
 • w rzeźniach,
 • w stadninach koni i zakładach hodowli oraz unasienniania zwierząt,
 • w inspektoratach weterynaryjnych,
 • w zakładach inspekcji weterynaryjnej,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi,
 • w ośrodkach gminnej służby rolnej,
 • w zakładach przetwórstwa mięsnego,
 • w ogrodach zoologicznych,
 • w schroniskach dla zwierząt,
 • na fermach,
 • w gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego,
 • w Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych.

Kierunek zapewnia kwalifikacje rolnicze potrzebne przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych.