Dyrekcja – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

p.o. Dyrektor szkoły
mgr inż. Beata Nowak