Aktualności dla dorosłych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Aktualności dla dorosłych

Od poniedziałku, 19 października 2020 r. w szkole wprowadza się zdalny tryb nauki.

Zajęcia słuchaczy LO dla dorosłych i KKZ odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy G Suite (LO i KKZ – wszystkie semestry) oraz Moodle (KKZ – RL.03 i RL.16).

Dostęp do platformy G Suite, Moodle oraz dziennika elektronicznego, można uzyskać u opiekuna semestru.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zjazdu udostępnianym na stronie.

Informuję, że będą obowiązywały następujące zasady nauki zdalnej:

  • zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć publikowanym na stronie szkoły i Facebooku;
  • zajęcia odbywają się zdalnie,na platformie G Suite/Moodle;
  • słuchacze mają obowiązek zgłosić swoją obecność na każdej lekcji poprzez komunikator (Meet) (maksymalnie do 10 min od rozpoczęcia zajęć);
  • po przekroczeniu tego czasu słuchacz ma wpisywaną nieobecność;
  • nauczyciel na każdych zajęciach sprawdza obecność, przedstawia temat i cele lekcji, omawia temat oraz udostępnia materiały, zadania do wykonania;
  • nauczyciel jest dostępny dla słuchaczy przez cały czas trwania danego bloku zajęć (90 min) – odpowiada na pytania, wyjaśnia, rozwiązuje problemy związane z tematem;

Wszystkie kwestie związane z zasadami nauki zdalnej oraz ocenianiem reguluje „Regulamin organizacji nauczania zdalnego i hybrydowego” oraz Zarządzenie dyrektora z dnia 16.10.2020 r.

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły.

Beata Nowak
Dyrektor ZSPT CKU

 

Link do wyciągu z regulaminu