Egzamin zawodowy – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Egzamin zawodowy

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W ZSPT CKU W BOJANOWIE – sesja czerwiec 2022


OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU


CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzonego w 2022r.

Komunikat o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów w 2022r.

Informacja o systemach operacyjnych wykorzystywanych w części praktycznej egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2022 w kwalifikacjach INF.02 oraz EE.08

Egzamin zawodowy Formuła 2019

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
– obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

ANEKS NR 1 z 28 marca 2022 r. do Harmonogramu egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 –  przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

ANEKS NR 1 z 28 marca 2022 r. do Komunikatu o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów w 2022 r.

Informacja o systemach operacyjnych wykorzystywanych w części praktycznej egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2022 w kwalifikacjach INF.02 oraz EE.08

 

Wytyczne dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022r.

 

  1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
  3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
  4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
  5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
  6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu.
  7. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na wykazie czarnym długopisem.