Egzamin zawodowy – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Egzamin zawodowy

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11.01.2024

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja czerwiec 2024

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja styczeń 2024

Harmonogram egzaminów zawodowych – sesja czerwiec 2023

Harmonogram egzaminów zawodowych sesja styczeń 2023

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU


CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Egzamin zawodowy Formuła 2019

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
– obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2024 zostanie opublikowany w grudniu 2023 r.

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w Zima 2024 zostanie opublikowany w grudniu 2023 r.

 

 

Wytyczne dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji Zima 2024 r.

 

  1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
  3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
  4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
  5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
  6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu.
  7. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na wykazie czarnym długopisem.