Pracownik młodociany – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Pracownik młodociany

Baza pracodawców

Informacja dla pracodawców i pracowników młodocianych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391) oraz na podstawie art. 120 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082) Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie informuje:

Na podstawie § 3. ust. 2 rozporządzenia praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie ma zastosowanie § 4 ust. 4 pkt 1 – zajęcia praktyczne u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą.

Zgodnie art. 130 ust. 7a ustawy Prawo Oświatowe do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

W związku z powyższym uczeń Branżowej Szkoły I stopnia zawiera umowę z pracodawcą następnie dostarcza umowę do szkoły jako potwierdzenie odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy. 

Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania szkoły czy pracodawca jest rzemieślnikiem gdyż zgodnie z art.122 Prawa Oświatowego ma to wpływ na formę egzaminu.:

  1. W przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącym rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989r o rzemiośle ( Dz.U. z 2018r. poz.1267),
  2. W przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy nie będący rzemieślnikiem – egzamin zawodowy

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca zawiera na czas nieokreślony zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy.

Cykl kształcenia w zawodach w Branżowej Szkole I stopnia wynosi do 36 miesięcy.

Zgodnie z art. 120a prawa oświatowego Dyrektor szkoły ustala z pracodawcą:

  1. Zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu:
  2. Liczbę dni w tygodniu w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy,
  3. Sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.

Powyższe ustalenia stanowią załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Dokumenty do pobrania:

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Załącznik nr 3 do Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – RODO

Załącznik nr 4 do Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu

Załącznik nr 5 do Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – Ustalenia między pracodawcą a dyrektorem szkoły

Porozumienie o współpracy – załącznik do ustaleń (zał.5)