TECHNIK ROLNIK – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK ROLNIK

Zawód technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych. Wybierz ten kierunek, jeśli pragniesz prowadzić własne gospodarstwo rolne, lubisz pracę fizyczną na świeżym powietrzu, chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi oraz posiadasz zdolności organizacyjne.

Może ten zawód okaże się Twoim sposobem na życie.

Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ROL.10. – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • organizowania procesów produkcji i pracy w gospodarstwie rolnym,
 • wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu,
 • sposobów zbierania i przechowywania produktów rolnych,
 • sposobów hodowli zwierząt.

Ponadto :

 • w trakcie nauki poznasz jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej
  i ekonomicznej oraz doradztwa rolniczego,
 • zapewniamy zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach językowych
  i informatycznych,
 • odbywać będziesz zajęcia praktyczne w pracowni produkcji zwierzęcej oraz
  w pracowni produkcji roślinnej,
 • w trakcie nauki zapewnimy wycieczki przedmiotowe oraz wyjazdy na targi rolnicze
  ( Polagra, Agro Show-Bednary, Wielkopolska Wieś Zaprasza, itp.).

Przedmioty zawodowe:

1. Przepisy ruchu drogowego
2. Produkcja roślinna
3. Produkcja zwierzęca
4. Technika w rolnictwie
5. Zbyt produktów rolnych
6. Prowadzenie gospodarstwa rolnego
7. Język obcy zawodowy
8. BHP w rolnictwie
9. Pracownia produkcji rolniczej- produkcja roślinna
10. Pracownia produkcji rolniczej – produkcja zwierzęca
11. Pracownia produkcji rolniczej – technika w rolnictwie
12. Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej
13. Planowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej
14. Ekonomika w rolnictwie
15. Pracownia organizacji produkcji rolniczej – produkcja roślinna
16. Pracownia organizacji produkcji rolniczej – produkcja zwierzęca

Przedmioty rozszerzone: biologia

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki na następujących kierunkach studiów:

 • rolnictwo,
 • ekonomia,
 • biotechnologia,
 • inżynieria rolnicza,
 • ochrona środowiska,
 • technika rolnicza i leśna,
 • gospodarka turystyczna,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • inżynieria środowiska,
 • technologie ochrony środowiska i in.

Nauka zawodu  z elementami rozszerzeń w oparciu o autorskie programy nauczania w ramach tzw. innowacji pedagogicznych – ROLNIK+

Perspektywy zawodowe (miejsca, w których możesz pracować ) :

 • przedsiębiorstwa rolnicze: produkcyjne, usługowe i handlowe,
 • urzędy i instytucje służb rolnych, ODR-y, Urzędy Gminy, Starostwo Powiatowe, Agencję Restrukturyzacji.
 • prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolnych itp.),

PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.