TECHNIK ROLNIK – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK ROLNIK

 

 

Zawód technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych. Wybierz ten kierunek jeśli pragniesz prowadzić własne gospodarstwo rolne, lubisz pracę fizyczną na świeżym powietrzu, chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi oraz posiadasz zdolności organizacyjne to zawód ten okaże się Twoim sposobem na życie.

Nauka trwa 5 lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ROL.10. – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • organizować procesy produkcji i pracy w gospodarstwie rolnym,
 • wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu,
 • sposobów zbierania i przechowywania produktów rolnych,
 • sposobów hodowli zwierząt.

Ponadto :

 • w trakcie nauki poznasz jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej
  i ekonomicznej oraz doradztwa rolniczego,
 • zapewniamy zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach językowych
  i informatycznych,
 • odbywać będziesz zajęcia praktyczne w pracowni produkcji zwierzęcej oraz
  w pracowni produkcji rolnej,
 • w trakcie nauki zapewnimy wycieczki przedmiotowe oraz wyjazdy na targi rolnicze
  ( Polagra, Agro Show-Bednary, Wielkopolska Wieś Zaprasza, itp.).

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy produkcji roślinnej,
 • podstawy produkcji zwierzęcej ,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • organizacja przedsiębiorstwa rolniczego,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie i organizowanie produkcji roślinnej,
 • prowadzenie organizowanie i produkcji zwierzęcej,
 • eksploatacja i obsługa środków technicznych w rolnictwie.

Przedmioty rozszerzone: biologia

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki na następujących kierunkach studiów:

 • rolnictwo,
 • ekonomia,
 • biotechnologia,
 • inżynieria rolnicza,
 • ochrona środowiska,
 • technika rolnicza i leśna,
 • gospodarka turystyczna,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • inżynieria środowiska,
 • technologie ochrony środowiska i in.

Nauka zawodu  z elementami rozszerzeń w oparciu o autorskie programy nauczania w ramach tzw. innowacji pedagogicznych – ROLNIK+

Perspektywy zawodowe (miejsca, w których możesz pracować ) :

 • przedsiębiorstwa rolnicze: produkcyjne, usługowe i handlowe,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.),
 • urzędy i instytucje służb rolnych, ODR-y, Urzędy Gminy, Starostwo Powiatowe,

PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolniczą, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.