Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Bojanowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 1. Adres jednostki: Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo, tel. 65 545 62 31
 2. Określenie stanowiska: referent
 3. Wymiar etatu: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)
 4. Liczna wakatów: jeden
 5. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
   o pracownikach samorządowych,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • nieposzlakowana opinia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Wymagania dodatkowe:
  • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku referenta,
  • mile widziana podstawowa znajomość przepisów – ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, o systemie oświaty, o ubezpieczeniach społecznych,
  • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość,
  • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.
 7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji (w tym bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej),
  • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
  • przepisywanie korespondencji,
  • wysyłanie korespondencji,
  • bieżące sprawdzanie stron internetowych istotnych dla funkcjonowania szkoły,
  • prowadzenie na bieżąco z należytą starannością dokumentacji uczniów i słuchaczy, współpraca z dyrektorem szkoły w tym zakresie,
  • wystawianie różnych druków i zaświadczeń, legitymacji dla uczniów i dla nauczycieli,
  • zamawianie druków szkolnych,
  • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
  • wydawanie i rejestrowanie poleceń wyjazdów służbowych (delegacji),
  • przechowywanie teczek z dokumentacją szkolną, zgodnie z jednolitym wykazem akt   obowiązujących w szkole,
  • przechowywanie dokumentacji powizytacyjnej, pokontrolnej itp.,
  • prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów,
  • prowadzenie archiwum,
  • obsługa interesantów i gości, udzielanie informacji,
  • sporządzanie sprawozdawczości GUS, PFRON, BDO, Ochrona środowiska sporządzanie sprawozdań SIO oraz nadzór nad kompletnością i terminowością złożenia sprawozdania do organu prowadzącego,
  • prowadzenie dokumentacji szkoły oraz wydawanie dokumentów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
  • przygotowywanie i nadzorowanie poprawności przesyłanych do OKE i otrzymywanych z tej instytucji danych, związanych z egzaminami zewnętrznymi,
  • przyjmowanie faktur, opisywanie faktur zgodnie z klasyfikacją wydatków – wymiana dokumentacji z działem księgowości PCUW,
  • pośredniczenie w terminowej wymianie dokumentacji pomiędzy pracownikami
   a działem kadr w PCUW,
  • prowadzenie części dokumentacji RODO dotyczącej przetwarzania danych pracowników, uczniów i rodziców, sporządzanie umów powierzenia danych pomiędzy szkołą a innymi jednostkami,
  • przygotowanie wstępnych dokumentów dot. Zamówień publicznych,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej remontów i inwestycji,
  • prowadzenie terminarza spotkań służbowych dyrektora szkoły,
  • prowadzenie dokumentacji upoważnień szkoły jako ośrodka egzaminacyjnego,
  • opracowywanie wstępnych wersji regulaminów i procedur szkolnych,
  • rozliczanie gospodarki materiałowej – rozliczanie opału i drewna,
  • dbałość o estetykę i porządek w sekretariacie szkoły oraz w pokoju dyrektora szkoły,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.
 8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, tj. 20/40 godzin tygodniowo,
  • miejsce pracy – Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo,
  • rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
  • umowa na czas określony, od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością dalszego zatrudnienia.
 9.  Wskaźnik zatrudnienia osób:
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 10. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o podjęcie pracy (załącznik do ogłoszenia),
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom).
  • kopie innych dokumentów poświadczających o dodatkowych kwalifikacjach
   i umiejętnościach,
  • kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
  • zgoda na przetwarzanie przez administratora danych osobowych (załącznik do ogłoszenia),
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia).
 11.  Forma i termin składania ofert:
  Wymagane dokumenty należy składać:

  • w zaklejonej kopercie,
  • w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, ul. Dworcowa 24,
  • w terminie do dnia 20 września 2022 r, do godz. 10.00,
  • z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia na stanowisku Referent w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie,
   lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, ul. Dworcowa 24, 63-940 Bojanowo z ww. dopiskiem.
   Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie po wyżej wymienionym terminie oraz bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
   Dokumenty złożone do celów rekrutacji, a dotyczące osób niezatrudnionych, jak również niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji zniszczone. Natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji,
   a następnie po tym terminie zniszczone.
 12.  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
 13. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur:
  • Dnia 21.09.2022 r. – wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych,
  • Dnia 22.09.2022 r. – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Dyrektor
Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych
CKU w Bojanowie
(-) Beata Nowak