TECHNIK AGROBIZNESU – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

TECHNIK AGROBIZNESU

 

Technik Agrobiznesu NOWOŚĆ!

 

Technik agrobiznesu prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą.

Przygotowany jest także do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych.

Technik agrobiznesu może prowadzić własną działalność gospodarczą jak również pracować

w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z rolnictwem, w urzędach i instytucjach służb rolnych.

Twój zawód-Twoja przyszłość!

Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu Technika agrobiznesu

( po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 Każdy z egzaminów podzielony jest na dwie części – praktyczną i teoretyczną, które przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej

wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE, który jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

W procesie kształcenia nauczysz się:

 • organizować pracę i stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • określać wpływ czynników siedliskowych, nawożenia i zabiegów uprawowych na procesy produkcji roślinnej i środowisko naturalne,
 • dobierać rośliny do uprawy w określonych warunkach gospodarstwa,
 • wykonywać zabiegi agrotechniczne,
 • planować i prowadzić prace związane z żywieniem, pielęgnacją, rozrodem i utrzymaniem odpowiednich warunków zoohigienicznych zwierząt gospodarskich,
 • prowadzić produkcję roślinną i zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym,
 • przygotowywać do sprzedaży oraz prowadzić sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • planować działalność przedsiębiorstwa w agrobiznesie i nim zarządzać,
 • prowadzić marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych,
 • organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem żywności,
 • sporządzać dokumenty finansowe przedsiębiorstwa w agrobiznesie,
 • kierować i obsługiwać pojazdy w zakresie prawa jazdy kategorii T,
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań w rolnictwie,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki, planować i organizować prace zespołu oraz współpracować w zespole,
 • sposobów pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój gospodarstwa.

Będziesz przygotowany do pracy w firmach i instytucjach współpracujących z rolnikami.

Zdobędziesz niezbędne kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia firmy doradczej.

Możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne lub firmę.

Przedmioty zawodowe:

W trakcie 5 – letniej nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Stosowanie środków ochrony roślin
 • Technika w rolnictwie
 • Przepisy ruchu drogowego kategorii T
 • Zbyt produktów rolnych
 • Język obcy zawodowy
 • Działalność gospodarcza w agrobiznesie
 • Przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Rachunkowość i administracja w agrobiznesie
 • Pracownia przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Pracownia organizacji przedsiębiorstwa agrobiznesu

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni

 • w klasie III-cztery tygodnie
 • w klasie IV-cztery tygodnie.

Praktyki zawodowe odbywają się w gospodarstwach rolnych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, przetwórstwem i obrotem żywnością, w instytucjach zajmujących się doradztwem rolniczym oraz w bankach, urzędach gmin i instytucjach współpracujących z rolnikami.

Masz możliwość, w ramach projektów, które realizuje szkoła, wziąć udział w praktykach zagranicznych np. Hiszpanii i tam rozwijać swoje umiejętności zawodowe oraz zapoznać się z sektorem rolnictwa w innym kraju!

Szkoła współpracuje z wieloma firmami i instytucjami działającymi w branży rolnej. Podczas zajęć odbywają się szkolenia, pokazy najnowszych technologii stosowanych w rolnictwie, warsztaty ekologiczne. Uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych, wycieczkach tematycznych, targach rolniczych.

Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów:

 • rolnictwo
 • ekonomia
 • biotechnologia
 • inżynieria rolnicza
 • ochrona środowiska
 • zootechnika
 • technologia rolnicza i leśna
 • agrobiznes
 • ekobiznes
 • architektura krajobrazu
 • bezpieczeństwo żywności
 • zarządzanie
 • marketing i wiele innych.

 Perspektywy zawodowe – miejsca, w których możesz podjąć pracę lub działalność:

 • przedsiębiorstwa rolnicze, produkcyjne, usługowe i handlowe,
 • urzędy gmin, instytucje okołorolne: ODR, ARiMR, KOWR, Starostwo Powiatowe, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jednostki certyfikujące żywność ekologiczną i wiele innych,
 • własne gospodarstwo rolne, agroturystyczne, ekologiczne, naturalne.
 • firmy doradcze zajmujące się pozyskiwaniem dopłat i funduszy unijnych,
 • firmy ubezpieczeniowe działające w obszarze rolnictwa, produkcji i handlu,
 • banki i firmy leasingowe,
 • prowadzenie RWS i kooperatyw spożywczych współpracujących z aglomeracjami miejskimi.

Jeżeli jesteś kreatywny, samodzielny, komunikatywny, cechuje Cię upór i konsekwencja w dążeniu do celu to na pewno Technik agrobiznesu jest zawodem dla Ciebie!

Pamiętaj!

Uzyskanie wykształcenia rolniczego (kwalifikacja Rol.04) jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W tym środki z programu „Młody Rolnik”.

Wybierz kierunek Technik Agrobiznesu w ZSPT CKU w Bojanowie!